Outsource PC / Contract PC

  ข้อกำหนดในการจัดหา

จัดหา และคัดสรรพนักงานกลุ่มเป้าตามคุณสมบัติ ซึ่งหมายรวมถึงการสัมภาษณ์ก่อนส่งพนักงานให้

พนักงานจะทำงานการขายผลิตภัณฑ์ ขายสินค้าโปรโมชั่น ของท่านตามนโยบายและวิธิการขายของท่าน

พนักงานปฏิบัติงาน ณ สถานที่และวันเวลาตามที่ท่านกำหนด

ดำเนินการให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบการทำงานของท่าน

เปลี่ยนทดแทนพนักงานตามที่ท่านร้องขอ

 
ความรับผิดชอบและสวัสดิการพนักงาน
จ่ายค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา commission,incentive (ถ้ามี) ให้พนักงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เป็นผู้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนส่วนของนายจ้างตามกฎหมาย

วันหยุดวันลาให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับของท่าน

ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเหมาจ่ายตามที่ตกลงกัน

พนักงานมีประกันอุบัติเหตุรายละ 120,000 บาท(พนักงานไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ู้เก็บรักษาใบสมัครและจัดทำบัญชีรายชื่อของพนักงานเพื่อพร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลา

พนักงานไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ในการได้ทำงาน

 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ชุดพอร์ม ค่าธรรมเนียมการเข้าปฏิบัติงานหรือค่าอบรมของแต่ละศูนย์การค้า หรือ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่จ้างพิเศษสำหรับโปรโมชั่นต่างๆ ตามที่จะได้ตกลงกัน

 
ชนิดของการบริการ
แบบประจำ พนักงานทำงานเป็นประจำต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด

แบบชั่วคราว

บริการเฉพาะวันหยุด วันหยุดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่นหรือจัด กิจกรรมพิเศษ

 

 


ประกันความเสียหาย

จัดให้มีประกันภัยรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากพนักงาน หรือตกลงกำหนดความรับผิดต่อครั้ง
ตามที่จะได้ตกลงกัน

รักษาข้อมูลทางการค้าเป็นความลับ

 พื้นที่บริการ
ทั่วประเทศ


We are Outsource Company
Provide Outsource staff in Thailand

Go Top
 
 
menu
 
  THEN